Przejdź do treści

Ochrona danych

1.ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze danych” w niniejszej polityce prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

2. hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:

Mittwald
Usługodawcą jest firma Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (zwana dalej Mittwald).

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z Mittwald odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Realizacja zamówienia
Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych (DSGVO).

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Instytut Nowoczesnej Psychoterapii
Daniela i Klaus Bernhardt
Kranzallee 6
14055 Berlin
Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 – 887 176 31
E-mail: kontakt@pomoc-ataki-paniki-agorafobia.plkontakt@pomoc-ataki-paniki-agorafobia.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania
O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:
• wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO,
• zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. wykonanie umowy z Państwem,
• w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania zgodnie z art. Instytucje państwowe i organy uprawnione do informacji są udzielane wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez decyzja sądu.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego umową lub prawem, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych wyłącznie w państwach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniach umownych poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE w związku z dodatkowymi środkami, jeżeli obowiązują certyfikacje lub obowiązujące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych (art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, którą już wyraziłeś. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z KONKRETNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH MOŻNA ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ PODSTAWA JEST PRZETWARZANIE. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE UDOSTĘPNIMY KOMPLEKSOWYCH PODSTAW PRZETWARZAJĄCYCH, KTÓRE NADRZĘDNE SĄ TWOIM INTERESEM, PRAWAMI I WOLNOŚCIĄ ZGODNIE Z ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE WNIEŚĆ SPOWIEŚCI NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA TAKICH CELÓW REKLAMOWYCH; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W BEZPOŚREDNICH CELACH REKLAMOWYCH (Sprzeciw ZGODNIE Z ART. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo, na czas trwania sesji (sesyjne cookies) lub na stałe (stałe cookies). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Cookies stałe pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookies firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, gdy wchodzisz na naszą stronę (tzw. cookies podmiotów trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienia określonych funkcji, które Państwo sobie życzą (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce i udokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest zapisywany w Twojej przeglądarce, która przechowuje udzieloną przez Ciebie zgodę lub wycofanie tej zgody. Te dane nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookie.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na  stronie https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/ .

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c RODO.Zmień ustawienia plików cookie

Pliki cookie i raporty o ruchu

Używamy „sesyjnych plików cookie” firmy VG Wort, Monachium, do mierzenia dostępu do tekstów w celu rejestrowania prawdopodobieństwa skopiowania. Pliki cookie sesji to małe informacje, które dostawca przechowuje w pamięci komputera odwiedzającego. W sesyjnym pliku cookie przechowywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. W ciasteczku znajdują się również informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Ciasteczka sesyjne nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są wykonywane przez Kantar Germany GmbH zgodnie ze Skalowalną Centralną Metodą Pomiarową (SZM). Pomagają określić prawdopodobieństwo kopiowania poszczególnych tekstów, aby zrekompensować autorom i wydawcom roszczenia prawne. Za pomocą plików cookie nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.

Wiele naszych stron zawiera wywołania JavaScript, których używamy do zgłaszania dostępu do organizacji zbiorowego zarządzania Wort (VG Wort). W ten sposób umożliwiamy naszym autorom udział w dystrybucjach VG Wort, które zapewniają wynagrodzenie prawne za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.

Korzystanie z naszych ofert jest również możliwe bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy tylko pliki cookie zostaną wysłane.

Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania ze skalowalnej metody pomiaru centralnego

Nasza witryna internetowa i nasza witryna mobilna korzystają z „Scalable Central Measurement Method” (SZM) firmy Kantar Germany GmbH w celu określenia parametrów statystycznych w celu określenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów.

Zbierane są anonimowe pomiary. Pomiar numeru dostępu alternatywnie wykorzystuje plik cookie sesji lub podpis, który jest tworzony z różnych automatycznie przesyłanych informacji z przeglądarki, aby rozpoznać systemy komputerowe. Adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie anonimowej.

Proces został opracowany z myślą o ochronie danych. Jedynym celem procedury jest określenie prawdopodobieństwa kopiowania poszczególnych tekstów.

W żadnym momencie nie są identyfikowane poszczególni użytkownicy. Twoja tożsamość jest zawsze chroniona. Nie będziesz otrzymywać żadnych reklam za pośrednictwem systemu.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które wysłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, którego możemy użyć do zintegrowania narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii z naszą witryną. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Jednak Menedżer tagów Google rejestruje Twój adres IP, który może być również przesłany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę odpowiednie reklamy w sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamy Androida) są anonimizowane po 14 miesiącach lub usuwane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane przy użyciu danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) dostępnych w Google (kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Google Ads jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu produktów oferowanych przez niego usług.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://policies.google.com/privacy/frameworks  oraz  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Conversion Tracking my i Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane, jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.

Śledzenie konwersji Google jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Wtyczki i narzędzia

Vimeo bez śledzenia (Do-Not-Track)

Ta strona wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w filmy Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Jednak ustawiliśmy Vimeo w taki sposób, że Vimeo nie będzie śledzić aktywności użytkownika i nie będzie ustawiać żadnych plików cookie.

Wykorzystanie Vimeo jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE oraz, według Vimeo, na podstawie „uzasadnionych interesów biznesowych”. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat czcionek Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Brak połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Font Awesome, zapoznaj się z Polityką prywatności Font Awesome pod adresem:  https://fontawesome.com/privacy .

7) dostawcy usług e-commerce i płatności

elopage

Na tej stronie oferujemy do sprzedaży między innymi towary i usługi cyfrowe. Używamy elopage do sprzedaży tych produktów na naszej stronie. Dostawcą jest elopage GmbH, Kurfürstendamm 208, 10719 Berlin, Niemcy (dalej elopage).

Jeśli klikniesz na jeden z naszych produktów, zostaniesz przekierowany na naszą stronę sprzedaży na elopage. Umowa jest następnie przetwarzana za pośrednictwem elopage. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy elopage pod adresem: https://elopage.com/privacy?locale=de.

Wykorzystanie elopage jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w używaniu szybkiej i profesjonalnej strony sprzedażowej do sprzedaży naszych produktów. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.